nije verificirano

Niskotemperaturna fotoluminiscencija i elektroluminiscencija


LT-PL


Mjerenje fotoluminiscencije i elektroluminiscencije na širokom rasponu temperatura.


Temperaturno ovisna mjerenja. Moguća su mjerenja sa i bez vakuuma. Snimanje fotoluminiscencije i elektroluminiscencije uz korištenje raznih optičkih (laserskih) pobuda i naponskih izvora.


Temperaturni kontroler, vakuumska pumpa.


Snimanje fotoluminiscencije i elektroluminiscencije različitih uzoraka.


Najniža temperatura je 10K.


korištenje uz pomoć ovlaštene osobe

He kriostat zatvorenog tipa

Andor, Sumitomo, Lake Shore

Institut Ruđer Bošković

kapitalna (>1.000.000 kn)

samostalan

2032

spektrometar

električna karakterizacija, optička karakterizacija

2022

49681

28.12.2022

28.12.2022

HRK 2.112.500,00

potpuno funkcionalan

Ne

Ne

korištenje uz pomoć ovlaštene osobe

fizika kondenzirane tvari

karakterizacija električnih svojstava materijala, analiza uzoraka
Popis usluga

Nema evidentiranih usluga za ovu opremu

Dokumenti

Nema učitanih dokumenata

Slike

Naziv: Nema podataka na odabranom jeziku

Institut Ruđer Bošković

Zavod za fiziku materijala

Laboratorij za poluvodiče

Zagreb

Bijenička

I krilo, soba 122