izvor podataka: poirot

Naziv

Semantičke domene deiktičkih riječi: Istraživanje brzih semantičkih procesa u jeziku

nije evidentirano

Opis projekta

Deikse u jeziku i njihova semantika sržna su tema ovoga projekta. Polazeći od teorije prema kojoj se deiktičkim riječima pridjeljuje značenje tzv. brzim semantičkim procesom, analiziraju se deiktičke riječi u odabranim jezicima: engleskome, talijanskome, hrvatskome, makedonskome, bugarskome i njemačkome. Analiza se provodi korpusnim metodama te zatim introspektivno, s ciljem konstruiranja značenjske radijalne mreže svake proučavane deiktičke kategorije i deiktičke riječi. Na temelju teorijskoga i introspektivnoga pristupa provodi se zatim i empirijsko istraživanje koje ima za cilj proučiti psiholingvističke aspekte brzoga semantičkog procesiranja. Istraživanjem provedenim na opisani način donose se novi uvidi u: a) značenjske domene koje se izražavaju deiktičkim riječima, b) kognitivne i jezične mehanizme koji su uključeni u brze semantičke procese, c) razliku između brzih i sporih semantičkih jezičnih procesa, d) razlike između semantičkih i pragmatičkih funkcija deiktičkih riječi. Sve u svemu, cilj je projekta pružiti nove spoznaje o strukturi deiktičkih riječi, njihovim funkcionalnim (gramatičkim), semantičkim i pragmatičkim obilježjima. Poseban je cilj pritom pridonijeti daljnjemu razumijevanju strukture deiktičkoga sustava upravo hrvatskoga jezika. Projektom se stoga omogućuje i veća vidljivost te dostupnost hrvatskoga jezičnog materijala u (kognitivno)lingvističkome istraživačkom prostoru u međunarodnoj zajednici. Naposljetku, ovakav sustavan lingvistički opis strukturnih (funkcionalnih, semantičkih i pragmatičkih) aspekata deiksa primjenjiv je i u drugim znanstvenim područjima i poljima, ponajprije u psihologiji i neurolingvistici. Povezivanjem sa suvremenim istraživanjima neurolingvističkih procesa koji upravljaju proizvodnjom i recepcijom deiktičkih riječi, rezultati ovoga projekta iskoristivi su također na područjima jezičnoga poučavanja te rehabilitacije govora.

nije evidentirano

Ključne riječi

deikse, kognitivna semantika, brzosemantičko procesiranje, demonstrativi, odnos jezika i geste

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

DeicTeS

IP-2018-01-2243

01.11.2018

31.10.2022

nije evidentirano

HRK 298.180

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama