izvor podataka: poirot

Naziv

Akademska zajednica iznutra: izazovi promjena u akademskoj profesiji

The Academic Community from within: The Challenges of Changes in the Academic Profession

Opis projekta

Istraživanje 'Akademska profesija u društvu znanja' (APIKS) međunarodno je komparativno istraživanje u kojem sudjeluje više od 30 zemalja. Navedeno istraživanje treći je val prikupljanja podataka o promjenama u akademskoj profesiji. Prvo istraživanje provedeno je 1992. godine pod nazivom 'Carnegie studija' (Internacionalna studija o akademskoj profesiji), a Hrvatska se pridružila 2009. godine, u drugom valu istraživanja pod nazivom 'Promjene u akademskoj profesiji' (Changing academy profession, CAP). Stoga je cilj nastavka navedene studije, sada pod nazivom 'Akademska profesija u društvu znanja', dalje pratiti, opisati i objasniti stanje i potencijalne promjene u prethodnom razdoblju kako bi se, kroz međunarodnu komparativu perspektivu, odgovorilo na pitanje koja je u uloga akademske profesije u društvu znanja. Dodana vrijednost projekta ogleda se u činjenici kako će se rezultati istraživanja iz 2018. godine usporediti s podacima iz 2009. godine na nacionalnom uzorku, kako bi se mogli opisati i analizirati stanje i promjene u hrvatskoj akademskoj zajednici. Očekuje se da će analiza i interpretacija problema, prepreka i potencijalnih promjena u akademskoj profesiji u specifičnom poluperiferijskom hrvatskom kontekstu u odnosu na globalne trendove rezultirati prijedlozima za razvoj budućih politika.

The research project “Academic Profession in the Knowledge Society" (APIKS) is an international comparative study involving more than 30 countries. The aforementioned study is the third wave of data collection on changes in the academic profession. The first survey was carried out in 1992 under the title “Carnegie Studies”, and Croatia joined in 2009, during the second wave of research called “Changing Academy Profession”, (CAP). Therefore, the aim of the continued study, now called "Academic Profession in the Knowledge Society", is to further monitor, describe and explain the state and potential changes in the previous period, through an international comparative perspective, in order to answer the question of what the role is of the academic profession in the knowledge society. The added value of the project is the fact that the results of the research from 2018 will be compared with the data from a national sample from 2009, in order to be able to describe and analyse the state of, and the changes in, the Croatian academic community. It is expected that the analysis and interpretation of the problems, obstacles and potential changes in the academic profession in a specific semi - peripheral Croatian context, in comparison to global trends, will result in guidelines for the development of future higher education policies.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri.drustv-18-203

07.03.2019

03.07.2021

nije evidentirano

HRK 23.345,72

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama