izvor podataka: poirot

Naziv

Andragoški djelatnici i obrazovanje za održivi razvoj

Andragogues and Education for Sustainable Development

Opis projekta

Današnje se društvo susreće s nizom izazova na koje mora odgovoriti: od povećane složenosti i neizvjesnosti uvjeta, degradacije ekosustava o kojima ovisimo, širenja ekonomske i kulturne uniformnosti preko individualizacije i povećanja društvene raznolikosti pa do sve veće ranjivosti i izloženosti prirodnim i tehnološkim opasnostima. Svi ti uvjeti zahtijevaju prilagodljivo, kreativno i samoorganizirano djelovanje, a ljudi moraju naučiti razumjeti složeni svijet u kojem žive i biti u stanju surađivati, zalagati se i djelovati u smjeru pozitivnih promjena (UNESCO, 2015; 2017). Obrazovanje za održivi razvoj (OOR) odnosi se na obrazovne programe i iskustva osmišljena tako da omoguće usvajanje znanja, vještina i vrijednosti potrebnih da se oblikuje održiva budućnost i da se uspješno odgovori na spomenute izazove današnjice(UNESCO, 2015). U kontekstu OOR-a nastavnici su prepoznati kao najvažniji akteri promjena i promicanja održivog razvoja (OR), a među njima su posebno zanimljivi andragoški djelatnici i njihova često isticana uloga agenta promjene (eng. change agent), što je značajno za poticanje OOR-a u kontekstu obrazovanja odraslih, kojem se u nacionalnim i međunarodnim dokumentima pridaje veliki značaj u razvoju gospodarstva, kulture, pojedinca i društva u cjelini. Kako bi bili spremni integrirati i facilitirati OOR u radu s odraslima, nastavnici – andragoški djelatnici moraju razviti ključne kompetencije održivosti, uključujući znanja, vještine, stavove, vrijednosti, motivaciju i predanost. Osobe koje imaju razvijene kompetencije održivosti u recentnoj se literaturi nazivaju 'građanima održivosti'. Prema tome glavni je cilj ovog istraživanja ispitati indikatore građanstva održivosti koji se odnose na stavove, vrijednosti i ponašanja andragoških djelatnika. Osim toga cilj je istraživanja ispitati spremnost andragoških djelatnika da implementiraju OOR u nastavi te provjeriti međuodnos zastupljenosti indikatora građanstva održivosti kod andragoških djelatnika i njihove subjektivne procjene spremnosti na implementaciju OOR-a.

Today's society is faced with a series of challenges that need addressing, from the increased complexity and uncertainty of living conditions, the degradation of the eco - system upon which we depend, the expansion of economic and cultural uniformity, to individualisation and increasing social diversity, and a growing vulnerability and exposure to natural and technological hazards. These challenges demand adaptable, creative and self - organised activity, while people need to learn how to understand the complex world they live in as well as how to co - operate, engage and progress forward towards positive change (UNESCO, 2015; 2017). Education for Sustainable Development (ESD) refers to educational programmes and experiences designed to enable the acquisition of knowledge, skills and values necessary to shape a sustainable future as well as to successfully respond to the above - mentioned challenges (UNESCO, 2015). Teachers are recognised as the most important agents of change in terms of promoting ESD, among which, andragogues are especially interesting due to their important role in promoting ESD in adult education, taking into account that adult education is given substantial significance in terms of economic, cultural, individual and social development. In order to be prepared to integrate and facilitate ESD while working with adults, andragogues need to develop key sustainability competencies, including knowledge, skills, attitudes, values, motivation and commitment. In recent scientific literature, people who have developed these key competencies are called “citizens of sustainability”. Accordingly, the main aim of this research is to examine the indicators of sustainability citizenship which refer to the attitudes, values and behaviour of andragogues. Additionally, the aim is to examine their preparedness for ESD implementation in their classes as well as to examine the inter - relationship of the indicators of sustainability citizenship present among andragogues and their subjective estimates of their preparedness to implement ESD.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

ADOOR

uniri-drustv-18-124

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 40.089,44

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama