izvor podataka: poirot

Naziv

Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu

The Effects of Personality, Emotions and Social Processes in Interpersonal Contexts

Opis projekta

Dosadašnja istraživanja pokazuju da se razumijevanje efekata crta ličnosti, emocija i socijalnih procesa na različite ishode u kontekstu različitih dijadnih odnosa može unaprijediti ako se analizira ne samo perspektiva pojedinaca nego i njihovih partnera. Druge osobe, a pogotovo one s kojima smo u značajnim interakcijama, važan su dio socijalnog konteksta koji djelomično determinira i naše ponašanje. Dakle u dijadnim odnosima različiti ishodi mogu biti pod utjecajem naših vlastitih karakteristika, karakteristika naših partnera i sličnosti/različitosti u tim karakteristikama. Stoga je cilj ovoga projekta ispitati efekte ličnosti, emocija i socijalnih procesa na različite ishode u kontekstu interpersonalnih odnosa. Uz efekte karakteristika pojedinaca ispitivat će se i efekti karakteristika njihovih partnera, efekti stupnja i vrste sličnosti u tim karakteristikama kao i efekti različitih moderatorskih varijabli. Ti će se efekti ispitivati korištenjem različitih izvora podataka (samoprocjene, procjene drugih, neverbalna ponašanja) i u kontekstu različitih tipova dijadnih odnosa poput obiteljskih, prijateljskih, suradničkih te slučajnih interakcija. Jedan će dio podataka biti prikupljen terenskim ispitivanjima na različitim uzorcima ispitanika u dijadnim odnosima, dok će drugi dio biti prikupljen laboratorijskim eksperimentalnim istraživanjima. Rezultati ovoga projekta omogućit će bolje razumijevanje interpersonalnih odnosa u različitim tipovima relevantnih dijadnih interakcija te posljedica tih interakcija koje se odnose na kvalitetu života i neke aspekte zdravlja.

Previous studies have shown that our understanding of the effects of personality traits, emotions and social processes on various outcomes in the context of dyadic relationships may be improved if we analyse not only the perspective of an individual, but also the perspective of his/her partner. Other persons, and especially those with whom we are in relevant social interactions, are an important part of the social context that partly determines our behaviour. In dyadic, interpersonal interactions, different outcomes may be influenced by our own characteristics, the characteristics of our partners, and the (dis)similarities between those characteristics. Therefore, the aim of this project is to explore the effects of personality, emotions and social processes on various outcomes in the context of various interpersonal relationships. Along with the effects of the characteristics of an individual, we will examine the effects of his/her partner’s characteristics, the effects of the degree and type of (dis)similarity in these characteristics, as well as the effects of various moderating variables. These effects will be examined by using different data sources (self - reports, partner - reports, non - verbal behaviours) and in the context of different types of dyadic relationships such as romantic, family, friendly and professional relationships as well as random interactions. Data will be collected partly in field studies from different samples of participants in dyadic relationships, and partly in laboratory experimental settings. The results of this project will allow for a better understanding of the effects of interpersonal relationships in different types of relevant dyadic interactions as well as the consequences of these interactions on the quality of life and some aspects of health.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-231

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 57.575,88

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama