izvor podataka: poirot

Naziv

Kognitivno-afektivne i ponašajne odrednice sindroma iritabilnoga crijeva

Cognitive - Affective and Behavioural Determinants of Irritable Bowel Syndrome

Opis projekta

Sindrom iritabilnog crijeva (IBS) pripada najčešćim funkcionalnim crijevnim poremećajima, a oboljele osobe pate od značajnog smanjenja kvalitete života (Wong i Drossman, 2010). Sadašnji pristup tom sindromu proizlazi iz biopsihosocijalne perspektive, unutar koje se ističe kognitivno-bihevioralni model, koji integrira biološke i psihosocijalne domene togaporemećaja (Deary i sur., 2007; Lackner i sur., 2010). Model ističe važnost proučavanja dispozicijskih, precipitirajućih i perpetuirajućih faktora, koji zajedno pridonose razvoju i održavanju bolesti (Deary i sur., 2007). Polazeći od toga modela, cilj je istraživanja koje se provodi u okviru projekta ispitati različite kognitivno-afektivne (raspoloženje, anksioznost, percepcija bolesti, pažnja i izvršne funkcije) i ponašajne (suočavanje s bolesti) odrednice zdravstvenih ishoda (kvaliteta života i težina simptoma) kod oboljelih od sindroma iritabilnoga crijeva. Istraživanje će obuhvatiti stotinjak osoba s dijagnozom sindroma iritabilnog crijeva u nekoliko kliničkih bolničkih centara. Sastojat će se od tri stadija. U prvom i trećem stadiju istraživanja sudionici će popunjavati upitnike te rješavati kognitivne zadatke na računalu. Između prvog i drugog stadija, u razdoblju od 14 dana, sudionici će svakodnevno pratiti simptome bolesti, raspoloženje i doživljaj stresa. Očekujemo da će postojati intraindividualna povezanost raspoloženja, stresa i težine simptoma te da će različiti aspekti anksioznosti (anksioznost kao crta, anksiozna osjetljivost, anksiozne misli i visceralna anksioznost) i raspoloženja (depresivnost, negativno i pozitivno raspoloženje) značajno predviđati kvalitetu života i ponašanja vezanih uz bolest, da će biti povezani s višom razinom svjesnosti o vlastitom tijelu, promijenjenim obrascem pažnje i slabijim uratkom na kognitivnim zadacima. Nadalje slabije razumijevanje bolesti praćeno subjektivnim doživljajem nemogućnosti kontrole bolesti te pripisivanje njezinih uzroka psihološkim čimbenicima bit će povezano s višom razinom patnje i nižom kvalitetom života. Pretpostavljamo da će rezultati istraživanja omogućiti bolje razumijevanje same bolesti i kreiranje individualiziranog tretmana s ciljem poboljšanja kvalitete života oboljelih.

Irritable bowel syndrome (IBS) is one of the most common functional bowel disorders, and IBS patients have significant quality of life impairments (Wong & Drossman, 2010). The current approach to this disorder is based on the biopsychosocial perspective, specifically on the cognitive - behavioural model which integrates biological and psychosocial aspects of IBS (Deary et al., 2007; Lackner et al., 2010). The model emphasises the importance of investigating dispositional, and precipitating and perpetuating factors which contribute to the development and maintenance of the illness (Deary et al., 2007). Building upon the model, the goal of this study is to investigate different cognitive - affective (mood, anxiety, illness perception, attention and executive functions) and behavioural (coping, control and avoidance) determinants of health outcomes (quality of life and symptom severity) in IBS patients. The participants in the study will be patients diagnosed with IBS (around 100 participants), who are being treated in several clinical hospital centres. There will be three phases of research. The first and third phase will involve the completion of questionnaires and participation in computerised cognitive tasks. Between those phases, for a period of 14 days, participants will keep a diary of their symptoms, mood and daily stress levels. We hypothesise that there will be an intra - individual correlation of mood, stress and symptom severity and that different aspects of anxiety (trait anxiety, anxiety sensitivity, anxious thoughts, and visceral anxiety) and mood (depression, negative and positive mood) will significantly predict quality of life and illness behaviours. Also, they will be related to higher levels of interception, altered attentional patterns and a poorer performance on cognitive tasks. Additionally, a poor understanding of one’s illness accompanied by a subjective sense of lack of control and attribution of the cause of the illness to psychological factors will be related to higher levels of suffering and to a lower quality of life. We expect that the results obtained will enable a better understanding of IBS and lead to the creation of an individualised treatment plan with the aim of increasing patients’quality of life.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-62

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 37.242,38

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama