izvor podataka: poirot

Naziv

Kulturni krajolik sjevernog Jadrana – popunjavanje lakuna

The Cultural Landscape of the Northern Adriatic – Filling in the Lacunae

Opis projekta

Povijesnoumjetničko istraživanje geografski se i tematski usredotočuje na urbanističku, arhitektonsku i arhitektonsko-dekorativnu baštinu područja sjevernog Jadrana, uže i preciznije: Kvarnerskih otoka, Istre, Rijeke, Vinodola i Senja. Odabrani, slabo poznati ili nepoznati primjeri umjetničke baštine regije usustavljuju se unutar šire slike, obilježene raznorodnim utjecajima, jadranskim (Venecija, Zadar i druga dalmatinska kulturna središta) i kontinentalnim (Kranjska, Modruš). Primjeri se tumače i u ključu regionalnih kulturnih središta određenih razdoblja, poput grada Raba, Rijeke, Senja, Trsta te urbanih središta mletačke Istre i Pazinske knežije. Kronološki je fokus na kasnom srednjem i ranom novom vijeku, u nekim elementima i ranom 19. stoljeću, važnom zbog obilja arhivske građe o tadašnjem izgledu naselja sjevernog Jadrana, poput Katastra Franje I. Tematski je fokus na urbanizmu, arhitekturi, dekorativnoj arhitektonskoj plastici i zaštiti kulturnih dobara, zadirući i u povijest njihove zaštite. Naslovom se objedinjuju istraživački interesi kandidata s ciljem istraživanja, a formirani su iskustvom dugogodišnjeg rada u konzervatorskoj službi. Unutar tradicionalnoga povijesnoumjetničkog pristupa istraživanju i objelodanjivanju rezultata pozornost se pridaje i povijesti prepoznavanja predmeta istraživanja unutar sustava zaštite kulturnih dobara različitih konzervatorskih službi koje su djelovale na tom području. Poglavlja radova koji će se publicirati rutinski će se posvetiti prijedlozima konzervatorske valorizacije, od pravnoformalnog prepoznavanja kulturnog dobra do njegova cjelokupnog vrednovanja. Cilj nije i ne može biti izrada sveobuhvatna korpusa, već popunjavanje lakuna u slici kulturnog krajolika sjevernog Jadrana i skretanje pozornosti na primjere degradiranih, slabo poznatih ili posve nepoznatih vrijednosti, kao početak puta njihova prerastanja u službeno prepoznato i štićeno kulturno dobro.

Art - historical research focuses geographically and thematically on the urbanistic, architectural and architectural - decorative heritage of the Northern Adriatic, more precisely, the Kvarner islands, Istria, Rijeka, Vinodol and Senj. Selective, generally less known or unknown examples of the artistic heritage of the region are found within the broader picture, which is characterised by diverse influences, both Adriatic (Venice, Zadar and other Dalmatian cultural centres) and continental (Kranjska, Modruš). Examples are also being interpreted within the key of regional cultural centres of certain periods, such as the town of Rab, Rijeka, Senj, Trieste, Pazin County and the centres of Venetian Istria. The chronological focus is put on the late Middle Ages, the early New Age, and in some elements also on the early 19th century, which is important due to the abundance of archival database on the former appearance of the Northern Adriatic, such as the Cadastre of Francis I. Thematically, art - historical research is based on urbanism, architecture, decorative architectural plastics and the protection of cultural goods, but also covers the history of the protection of cultural goods. Within the traditional art - historical approach to research and the disclosure of its results, attention is also paid to the history of the recognition of research subjects within the system of cultural heritage protection and of the various conservation services which operated in this area. The chapters of the work that will be published will be routinely devoted to the proposals of conservation valorisation, from the recognition of the cultural asset to its overall valuation. The aim is not, and cannot be, the creation of a comprehensive corpus, but the filling in of lacunae in the image of the cultural landscape of the Northern Adriatic and turning attention to examples of degraded, less known or totally unknown values as the beginning of the path of their transformation into an officially recognised and protected cultural heritage.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-human-18-245

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 6.690,32

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama