izvor podataka: poirot

Naziv

Ortoepska raznolikost u hrvatskome standardnom jeziku

Orthoepic Diversity in the Croatian Standard Language

Opis projekta

Istraživanje ortoepskoga plana hrvatskoga standardnog jezika važno je za potpun opis hrvatskoga standardnog jezika. Pokušaji da se tome opisu pristupi s aspekta norme uglavnom su napušteni potkraj 20. i u 21. stoljeću jer nisu dali rezultate koji bi odražavali stvarno stanje u ortoepiji/pravogovoru koje obilježava neutralnu komunikaciju u suvremenome hrvatskom društvu. Drugim riječima, jezična slika na planu ortoepije koja je predviđena normom u bitnome odstupa od jezične uporabe u suvremenoj hrvatskoj jezičnoj zajednici. S aspekta uporabe moguće je stoga za suvremeni hrvatski ortoepski uzus reći da je obilježen raznolikošću (engl. diversity). Opisu norme potrebno je stoga pristupiti novim metodološkim postupcima. Na tome se polju posljednjih godina pokazao uspješnim pristup koji se temelji na sociolingvističkoj teoriji varijeteta. Pristup omogućuje tumačenje ortoepske raznolikosti na način da se odstupanja od norme ne promatraju kao jezične pogreške, nego kao jezične inovacije, pod određenim uvjetima. Istraživanja u okviru projekta usmjerena su prema empirijskim uvidima u jezični/govorni uzus suvremenoga hrvatskog standardnog jezika, ali i na istraživanje stavova prema tzv. visokome varijetetu i tzv. niskome varijetetu hrvatskoga standardnog jezika na ortoepskome planu. To podrazumijeva konstruiranje primjerenoga i reprezentativnog uzorka javnoga govora, pri čemu se uzimaju u obzir kompetentni govornici koji sudjeluju u javnoj komunikaciji. Projektnim istraživanjem utvrđuju se jezične/govorne značajke uzusa suvremenoga hrvatskog standardnog jezika te se provjerava hipoteza prema kojoj je odabir tih značajki upravljan tzv. perceptivnom zasićenosti (engl. perceptive salience). Rezultati istraživanja iznose se pred akademsku javnost na međunarodnim znanstvenim skupovima, u uredničkim knjigama, autorskoj knjizi te relevantnim časopisima. U časopisima će se uz pojedinačne adove objaviti i dva tematska broja posvećena temi ortoepske raznolikosti.

Research of standard Croatian orthoepy is important for gaining a complete description of the Croatian Standard language. Attempts to come up with such a description based on a normative perspective were, for the most part, abandoned towards the end of 20th and the beginning of the 21st century, because they failed to outline the actual situation with respect to orthoepy that marks neutral communication in contemporary Croatian society. In other words, there is a sharp discrepancy in the orthoepic view of language presupposed by given norms, and language usage in the contemporary Croatian linguistic community. Therefore, it can be said that with respect to usage, contemporary Croatian is marked by diversity. Consequently, we need a new methodological approach to describe the norm. The one that has proved successful, in recent years, was the one based on the sociolinguistic theory of varieties. This approach makes it possible to explain orthoepic diversity by treating the breach of the norm, under certain circumstances, not as a language mistake but as a language innovation. Research within this project is focused on empirical data regarding the contemporary Croatian Standard language, and on the research of the attitudes towards both the 'high' and 'low' varieties of Standard Croatian. This presupposes a construction of appropriate and representative patterns of spoken language, taking into consideration competent speakers who participate in public discourse. The project research sets out to determine spoken features of the contemporary Croatian Standard language and to evaluate the hypothesis according to which the choice of these properties is determined by perceptive salience. The results of the research will be disseminated to the scholarly public at international conferences, through edited books, an authorial book and via relevant journals. In addition to individual papers, there will be two themed issues of journals dedicated to the topic of orthoepic diversity.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

OrthoUNIRI

unri-human-18-262

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 7.751,64

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama