izvor podataka: poirot

Naziv

Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju povišene tjelesne težine i pretilosti u adolescenciji

Risk and Protective Factors in the Development of Excessive Weight and Obesity in Adolescence

Opis projekta

Pretilost je ozbiljan zdravstveni i psihološki problem, a mehanizmi u njezinoj osnovi još uvijek nisu dovoljno jasni. Emocionalna regulacija mogući je mehanizam nastanka i održavanja pretilosti, a uključuje identificiranje, razumijevanje i prihvaćanje emocionalnih iskustava, kontrolu impulzivnoga ponašanja te fleksibilnosti u emocionalnom reagiranju. Zbog teškoća u emocionalnoj regulaciji javlja se emocionalno jedenje, koje može dovesti do pretilosti. Učestalo doživljavanje negativnih emocija može smanjiti motivaciju za vježbanjem u adolescenata, što predisponira pojavu sedentarnoga ponašanja. Opći je cilj ovoga istraživanja provjeriti doprinos emocionalne regulacije razvoju različitih navika hranjenja i tjelesne aktivnosti te, posljedično, povišene tjelesne težine i pretilosti u djevojaka i mladića na prijelazu iz rane u srednju adolescenciju. Polazna hipoteza jest da su navike hranjenja i bavljenje tjelesnom aktivnošću povezane sa stupnjem uhranjenosti djevojaka i mladića adolescentne dobi. Pretpostavka je da pretili adolescenti i oni zdrave tjelesne težine koriste različite strategije emocionalne regulacije, pri čemu će pretili pojedinci imati više poteškoća primjerice u regulaciji ljutnje ili kontroli impulzivnosti. Rjeđe bavljenje tjelesnim aktivnostima također pridonosi razvoju nezadovoljstva vlastitim tijelom te lošijih navika hranjenja (npr. prejedanja). Neprimjerene navike hranjenja, uz sniženu potrošnju energije, za posljedicu će, vrlo vjerojatno, imati preuhranjenost ili pretilost. U istraživanju će se ispitati učenici 1. razreda srednjih škola s područja Primorsko-goranske županije, njih oko 1500. Sudjelovanje u istraživanju bit će dobrovoljno i anonimno. Uspoređivat će se spolne razlike te razlike između adolescenata iz urbanih i ruralnih sredina. Dobiveni rezultati omogućit će razumijevanje nekih rizičnih i zaštitnih čimbenika u nastanku pretilosti u adolescentnoj dobi s mogućnošću primjene dobivenih rezultata za izradu preventivnih programa.

Although obesity causes serious health and psychological problems, the underlying mechanisms are still not clear. One possible mechanism for developing and maintaining obesity is a lack of emotional regulation, which could include identification, understanding and acceptance of emotional experiences, control of impulsive behaviour, and flexibility in emotional response. Difficulties in emotional regulation may lead to emotional eating, which can lead to obesity. Frequent experience of negative emotions can result in lower motivation for exercise in adolescents, which contributes to sedentary behaviour. The general aim of this study is to examine the impact of a lack of emotional regulation on the development of eating habits and the reduction of physical activity, which can lead to elevated body weight in young girls and boys (from early to middle adolescence). The hypothesis is that eating habits and physical activity will be associated with the nourishment status of adolescent girls and boys. We assume that obese adolescents and those with healthy body weight use different strategies for emotional regulation, and that obese individuals will have more difficulty regulating emotions, such as regulating anger or impulsiveness. Less frequent physical activity can also contribute to the development of body dissatisfaction and unhealthy eating habits (e.g. overeating). Inappropriate eating habits, with reduced energy consumption, will very likely result in elevated body weight. The participants in this study will include around 1,500 first grade high school students in the Primorje - Gorski Kotar County. Participation in the research will be anonymous. Gender differences will be compared, as well as the differences between adolescents from urban and rural areas. The results obtained in this study will contribute to a better understanding of some of the risks and protective factors in the development of obesity in adolescents. The results can be used for the development of preventive programmes.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-63

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 54.163,54

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama