izvor podataka: poirot

Naziv

Značaj nepravednosti na studiju

The Significance of Academic Injustice

Opis projekta

Organizacijska je pravednost doživljaj zaposlenika o stupnju u kojem je tretiran pravedno. Pravedan tretman može dovesti do pozitivnih radnih ishoda, dok nepravedan tretman može narušiti radno i zdravstveno funkcioniranje pojedinca. Nepravedan tretman, osim što utječe na pojavu tjelesnih smetnji, može utjecati i na razvoj mentalnih teškoća. Istraživanja potvrđuju da je nepravednost povezana s povećanjem mentalnog distresa, te može dovesti do psihijatrijskih poremećaja i posljedičnog apsentizma. Iako istraživanja potvrđuju utjecaj nepravednosti na mentalno zdravlje, nije jasno zbog čega dolazi do takve pojave. Alostatski model opterećenja pruža potencijalno objašnjenje utjecaja doživljaja nepravednosti na zdravlje: on je stresor koji izaziva poteškoće u suočavanju s radnim obavezama, te dovodi do niže produktivnosti i narušenog mentalnog zdravlja. Opetovano razmišljanje o negativnim događajima produljuje fiziološku aktivaciju i povećava negativne učinke nepravednosti, a pojedine osobne predispozicije i situacijske odrednice mijenjaju njezine učinke. U akademskom se okruženju pravednost odnosi na raspodjelu ocjena, definiranje pravila i kriterija ocjenjivanja i odnos studenata i nastavnika. Tek je nekolicina studija ispitivala efekte pravednosti na studiju, pri čemu se pravedan tretman pokazao značajnim prediktorom akademskog postignuća, smanjenog distresa te dobrobiti. Ovim će se istraživanjem korelacijski i metodom dnevnika provesti longitudinalna provjera mehanizama koji su u podlozi odnosa nepravednosti na studiju te njezinih ishoda na akademsko postignuće i dobrobit studenata. Preciznije, cilj je istraživanja utvrditi učinke nepravednog tretmana na mentalno zdravlje, motivaciju i produktivnost studenata te ispitati mehanizme (situacijske faktore, dispozicije te kognitivne i afektivne procese) u podlozi tog odnosa. Rezultati istraživanja bit će od velike praktične važnosti za intervencije namijenjene učinkovitijem suočavanju s nepravednošću u akademskom kontekstu.

Organisational justice is an employee’s perception of the degree to which he is treated fairly. Fair treatment can lead to positive work outcomes, while unfair treatment can damage employees’ work performance and health. Unfair treatment, aside from physical disturbances, affects the development of mental disorders. Research confirms that unfairness is related to an increase in mental distress and can lead to psychiatric disorders and co - occurring absenteeism. Although research confirms the effects of unfairness on mental health, it is still not clear why this occurs. The allostatic load model provides a potential explanation of mechanisms affecting health, in which injustice is interpreted as a stressor that creates difficulties in dealing with work obligations and leads to a decrease in productivity and deterioration in mental health. Rumination about negative events prolongs physiological activation and increases negative effects, whereas individual personal predispositions and situational determinants change the effects of injustice. In the academic environment, justice is based on the distribution of grades, procedure of defining grading criteria, and the relationship between students and teachers. Only a few studies have examined the effects of classroom justice. Fair treatment positively predicts academic achievement, well - being and lessening of distress. This research will use a correlational design and a diary method to carry out a longitudinal study of mechanisms underlying the effects of unfairness on students’ well - being and achievement. Specifically, the aim is to determine the effects of unfair treatment on mental health, motivation and productivity, as well as to examine mechanisms (i.e. situational factors, dispositions, cognitive and affective processes) underlying such relationships. Research results will be of great practical importance for interventions aimed at facilitating justice restoration in the academic context.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-236

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 17.060

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama