izvor podataka: poirot

Naziv

Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera

Migrations, Identities and Context of Medieval Art in the Kvarner Region

Opis projekta

Projekt MIK podrazumijeva istraživanje srednjovjekovne umjetnosti u okviru migracija (ljudi, ideja, likovnih predložaka), komunikacija (putova i načina širenja likovnoga jezika, uloga crkvenih i svjetovnih elita u kreiranju kulturnog pejzaža) te identiteta (praćenja stvaranja 'stilskih jezika', njihove percepcije i korištenja kroz povijest, ponajprije u povijesnoumjetničkim diskursima). Projekt će na temelju umjetničke baštine istražiti radionice, majstore, naručitelje, političke aktere i predznake likovnog jezika, utvrđivanje ishodišta i načina širenja likovnih govora u prostoru te načine kreiranja cjelokupnoga umjetničkog djelovanja u vremenu od kasne antike do ranoga novog vijeka. Prostor koji je uvjetno nazvan kvarnerskim obuhvaća južnu i istočnu Istru, kvarnerske otoke, Rijeku i okolicu te prostor Vinodola. Istraživanjem su obuhvaćena djela arhitekture, skulpture i slikarstva. Projekt će u interdisciplinarnom pristupu i korištenjem suvremenih tehnologija: 1. nadopuniti, osuvremeniti i učiniti dostupnom bazu podataka o umjetninama srednjega vijeka (arhitektura, skulptura, slikarstvo) na navedenom prostoru kao platformu daljnjih istraživanja. Činit će je fotografije, karte i ostali dostupan vizualni materijal te relevantni podaci za pojedino djelo, 3D crteži i modeli umjetnina; 2. stvoriti vizualne mape i rekonstrukcije kulturnog pejzaža kroz povijesna razdoblja u povezivanju povijesnih događaja i ciklusa s razvojem umjetničkog jezika i širenjem likovnih predložaka specifičnih za pojedino razdoblje; 3. interpretirati i raspraviti načine i putove komunikacija u njihovu fizičkom i u simboličkom obliku. Tu ćemo se oslanjati na arhivska istraživanja te na istraživanje materijala, tehnika građenja i oblikovanja u komparativnoj metodi praćenja s istovrsnim spomenicima bliskih prostora (sjeverni Jadran, Dalmacija i centralna Europa); 4. raspraviti i definirati pojam 'stilskog jezika' odnosno povezanosti oblika i likovnih izričaja s povijesno-političkim krugovima.

The project “Migration, Identities and Context of Medieval Art in the Kvarner Region” (MIC) focuses on research of the medieval period in the context of migrations (people, ideas, artworks), communications (routes and ways of spreading the visual language, the role of ecclesiastical and secular elites in the creation of cultural landscape) and identities (defining of the creation of "styles", their perception and use through history, especially in art history discourse). The project will explore these issues through workshops, and the use of craftsmen, commissioners, political actors and art markers and will determine the sources, influences and ways of creating visual arts from the late antiquity to the early modern age. The area under research – the Kvarner region - includes southern and eastern Istria, the Kvarner islands, Rijeka and its surroundings, and the area of Vinodol. The research will be based on works of architecture, sculpture and painting. The project will use an interdisciplinary approach and modern technology. It will: 1.) supplement, update and make available a database of medieval art works in Kvarner as a platform for further research. It will display photos, maps and other available visual material as well as all relevant data, 3D drawings and models of artefacts that have been preserved in fragments; 2.) create visual maps and reconstruct the cultural landscape of historical periods by connecting historical events with the development of the artistic language and transmission of specific artistic models; 3). interpret and discuss the ways and means of communication in its physical (routes, roads) and symbolic form (transfers of ideas and models). Here we will rely on archival research and on exploring material, construction and design techniques in a comparative method with special reference to the monuments in the region (North Adriatic, Dalmatia and Central Europe); 4.) discuss and define "style(s)” as a specific paradigm in relation to the content within art historiography.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-human-18-31

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 58.087,16

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama