izvor podataka: poirot

Naziv

Metametafizika

Meta - metaphysics

Opis projekta

U ovom projektu radili bismo na osnovnim problemima metametafizike – filozofske discipline koja preispituje temelje metafizike. Osnovno je pitanje jesu li problemi metafizike sadržajni i supstancijalni ili pak verbalni i trivijalni. Teme kojima bismo se bavili raspoređene su prema prethodnom radu suradnika. • Berčić: Budući da se prezentisti i eternalisti slažu oko svih činjenica iz povijesti, kakvog onda ima smisla rasprava o tome postoji li prošlost ili ne? Je li rasprava o postojanju prošlosti zapravo pseudorasprava? • Balaguer: Je li rasprava o postojanju apstraktnih predmeta smislena? Dovodi li pozitivan ili negativan odgovor na pitanje postoji li broj 4 do bilo kakve razlike u matematičkoj praksi ili svakodnevnom računanju? • Borstner: Ako nema činjenice koja bi mogla presuditi između realizma i antirealizma, pitanje je je li rasprava legitimna? • Jandrić: Budući da nikakva činjenica ne može presuditi imaju li predmeti u svom trajanju vremenske odsječke ili nemaju, nameće se pitanje je li rasprava između perdurantizma i endurantizma zapravo samo verbalna rasprava. • Vidmar: Ako Ana Karenjina nikada nije postojala, kako iskazi o njoj mogu biti istiniti ili neistiniti? Jesu li fikcionalizam ili trivijalizam teorije koje su dovoljno jake da pruže zadovoljavajuće odgovore na to i slična pitanja? • Hanžek: Je li rasprava o materijalnoj konstituciji legitimna rasprava? Ako postoje dijelovi koji su složeni na određeni način, kakvog smisla ima pitati postoji li i odgovarajuća cjelina? • Čeč: Pripada li rasprava o slobodi volje u potpunosti pripada domeni empirijske znanosti? Može li ikakva činjenica presuditi jesu li u pravu libertarijanaci, kompatibilisti ili deterministi? • Biondić: Mogu li događaji koji se dogode nakon nečije smrti biti dobri ili loši za tu osobu? Je li ovo legitimno filozofsko pitanje koje dovodi do važnih uvida u prirodu vrijednosti i ljudskog postojanja ili je odgovor trivijalan? • Dožudić: U čemu je razlika između verbalizma i trivijalizma?

In this project, we will work on the basic problems of meta - metaphysics – the part of philosophy that examines the foundations of metaphysics. The central question is whether the problems of metaphysics are substantive and real or just verbal and trivial. • Berčić: Since presentists and eternalists agree about all the facts from history, what sense does it make to discuss whether or not the past exists? Is the discussion about the reality of the past just a pseudo - discussion? • Balaguer: Does the discussion about the existence of abstract objects make sense? Does our metaphysical view about the existence of the number 4 make any difference to the practice of mathematicians or in everyday counting? • Borstner: Since there is no matter of fact that could decide the discussion between realists and antirealists, the question is posed whether the discussion is legitimate. • Jandrić: Since no fact can determine whether objects, during their existence, have or do not have temporal parts, the question is whether the discussion between endurantists and perdurantists is legitimate? • Vidmar: Since Ana Karenina never existed, how can statements about her be true or false? Are fictionalism and trivialism theories that are strong enough to offer a satisfactory answer to this and similar questions? • Hanžek: Is the discussion about material constitution legitimate? If there exist parts assembled in a certain way, what sense does it make to ask whether a corresponding whole exists? • Čeč: Is the discussion about free will an empirical matter? Can any fact decide whether libertarians, compatibilists or determinists are right? • Biondić: Can events that happen after one's death be good or bad for that person? Is this a legitimate question that brings about deep and important insights about the nature of values and human existence, or can it only lead to a trivial answer? • Dožudić: What is the difference between verbalism and trivialism?

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-human-18-239

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 51.071,72

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama