izvor podataka: poirot

Naziv

Kritičko mišljenje i društvo: obrazovanje, znanost, politika i religija

Critical Thinking and Society: Education, Science, Politics and Religion

Opis projekta

Važnost kritičkog mišljenja, to jest zaključivanja i argumentiranja koje je odgovorno, otvoreno spram novih evidencija i primjedbi te utoliko spremno na reviziju ishodišnih stavova, nezaobilazna je tema teorijskog i empirijskog istraživanja u našem vremenu, koje obiluje pristranim gledištima, predrasudama, spremnošću na polarizaciju mišljenja te iznad svega sklonošću brzopletom i pogrešnom zaključivanju. U ovom bismo projektu istraživali i precizirali pojam kritičnosti i kritičkog mišljenja te, nakon osvrta na dosadašnje rezultate u relevantnoj literaturi, ponudili definiciju i normativne kriterije za navedene pojmove. Na razini teorijskog pristupa projekt uključuje određivanje normativnih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni u nekom diskursu da bismo mogli reći da se u njemu primjenjuje kritičko mišljenje. Nadalje bismo u projektu istraživali narav i ulogu formalnog i neformalnog prosuđivanja misaonih djelatnosti poput misaonog eksperimentiranja te mogućih društvenih posljedica takve analize. Naposljetku bismo analizirali relevantnost i ulogu kritičkog mišljenja u domeni praktične filozofije, i to kroz četiri osnovna društvena diskursa: obrazovanja, znanosti, politike i religije. U tom kontekstu provele bi se četiri eksperimentativne radionice sučeljavanja stavova, koje bi bile strukturirane, vođene i naknadno analizirane koristeći teorijsko-normativni okvir ostvaren u teorijskom dijelu projekta.

The significance of critical thinking, that is, of inference and argumentation which are responsible, open to new evidence and objections, and as such are ready to revise their underlying attitudes, is an inevitable theme of theoretical and empirical research at the present time, which is abundant in partial views, biases, tendencies to polarised thinking and above all towards rash and flawed inferences. In this project we will research and refine the terms of criticality and critical thinking and after reviewing previous results of studying relevant literature, we will offer a hopefully better definition as well as normative criteria for the terms stated above. On the theoretical level, the project involves the determination of normative conditions that ought to be satisfied in some discourses in order to be able to state that critical thinking is used in them. Furthermore, in this project we will research the nature and the role of formal and informal judgement of contemplative acts like thought experimentation and the possible social consequences of such analysis. Finally, we will analyse the relevance and the role of critical thinking in the domain of practical philosophy through four basic social discourses: education, science, politics, and religion. In this context, we plan to carry out four experimental workshops concerning confrontational attitudes which will be structured, guided, and analysed afterwards through the use of the theoretical - normative frame achieved in the theoretical part of the project.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-human-18-254

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 44.247,70

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama