izvor podataka: poirot

Naziv

Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa i obiteljskog zajedništva

Family Empowerment for Positive Relationships and Family Togetherness Development

Opis projekta

Obitelj kao specifična socijalna grupa i jedinstven čimbenik razvoja individue u centru je pozornosti različitih znanosti i multidisciplinarnog proučavanja obiteljskoga pluralizma, razvoja i funkcija obitelji, odnosa u obitelji, odgoja djece, budućnosti obitelji i drugih pitanja ključnih za njezino bolje funkcioniranje. Obitelj je iznimno moćna društvena grupa i jedna od najsnažnijih socijalnih i odgojnih sredina, čak i kada odnosi u njoj nisu zadovoljavajući. Mnogo je razloga zbog kojih obiteljski život nije uvijek emocionalno topao, zbog čega su supružnici, roditelji, djeca i stariji članovi obitelji međusobnim odnosima zbunjeni i nesretni. Povezanost članova obitelji, pozitivno obiteljsko ozračje i prihvaćajuće socijalno okruženje mogu poticati, ali i ograničavati uspješan razvoj osobnosti. Dosadašnje znanstvene spoznaje (Beavers i Hampson, 2000; Olson i Garall, 2003; Ljubetić, 2011; Walsh, 2012; Berc, 2012; Zloković, 2012 i dr.) i međunarodne EU inicijative prilog su podršci i pozitivnim nastojanjima da se osnaži obitelj i život u njoj učini humanijim. U istraživanju će se primijeniti baterija instrumenata, a kao konceptualni okvir za mjerenje obiteljskog sustava funkcioniranja poslužit će Circumplex Model of Marital and Family Systems (Olson, Garrall, 2003) putem triju osnovnih dimenzija: kohezija, fleksibilnost, komunikacija. Osnovni spoznajni ciljevi jesu: longitudinalno istraživanje obiteljske kohezije, fleksibilnosti, komunikacije, odgojnih postupaka i kompetencija na nezavisnom probabilističkom uzorku roditelja, djece i starijih članova. Istraživanje je pedagoški i socijalno aspektirano suočavanje s nekim izazovima obiteljskih odnosa, a na temelju rezultata kreirat će se program podrške osnaživanju obitelji i višoj razini kvalitete života kao važnim strateškim ciljevima Vijeća Europe. Predloženi projekt predstavlja novinu u znanstvenom pristupu razumijevanja obitelji i pridonosi temeljnim razvojnim i praktičnim spoznajama obiteljske pedagogije i pedagogije ranog i predškolskog odgoja.

A family, as a specific social group and a unique factor in an individual’s development, as well as family pluralism, family development, family relationships, children's upbringing, a family's future and other important issues have been subject to many multidisciplinary approaches and studies. A family is a deeply powerful social group and one of the strongest social and upbringing environments, even when relations amongst members are not satisfying. There are many reasons why family life is not always emotionally warm and leads to family members being confused and unhappy. Relationships between family members, a positive family environment and a supportive social environment can encourage, but also repress, successful personal development. The existing scientific knowledge (Beavers and Hampson, 2000; Olson and Garall, 2003; Ljubetić, 2011; Walsh, 2012; Berc, 2012; Zloković, 2012 etc.) and international EU initiatives have made a contribution to positive endeavours to strengthen the family and to make life within the family more humane. The conceptual framework used includes the Circumplex Model of Marital and Family Systems (Olson, Garrall, 2003) which operates through three fundamental dimensions: cohesion, flexibility and communication. The fundamental cognitive aim is a longitudinal study of family cohesion, flexibility, communication, educational procedures and competencies based on an independent probabilistic sample of parents, children and older family members. The research will address challenges in family relations both in their pedagogical and social aspects. A support programme for family empowerment will be designed based on results which assume a higher level of life quality as important strategic goals of the Council of Europe. The proposed project represents an innovation in the scientific approach to understanding families and a contribution to basic developmental and practical outcomes of family pedagogy and the pedagogy of early and pre - school education.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-6

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 43.607,98

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama