izvor podataka: poirot

Naziv

Psihološka dobrobit: odrednice, modeli i kroskulturni aspekti sreće

Psychological Well - Being: Determinants, Models and Cross - Cultural Aspects of Happiness

Opis projekta

Definiranje pojma sreća jedno je od najkontroverznijih pitanja u istraživanju psihološke dobrobiti. Ljudi različito definiraju sreću jer ona je subjektivna i odnosi se na apstraktan pojam, koji je teško opisati riječima. U poimanju sreću postoje i znatne kulturne razlike koje tek treba detaljnije istražiti. Kulturni kontekst oblikuje vrijednosti, pa tako i način na koji pojedinac želi postići psihološku dobrobit. Različite teorije pokušavaju objasniti što je psihološka dobrobit i koje su njezine odrednice. Sreća se istražuje unutar dviju teorijskih perspektiva. Hedonizam je usmjeren na uživanje, dok eudamonizam ističe važnost smisla u životu i samoaktualizacije. Cilj je projekta istražiti poimanje i kontekstualiziranje sreće, smisla u životu i životnih ciljeva u različitim kulturama, kao i odrednica psihološke dobrobiti. Ljudi se uključuju u pojedine aktivnosti iz različitih razloga – zbog toga što su im te aktivnosti zanimljive i omogućavaju samoaktualizaciju ili zato što u njima uživaju. Efekti tih aktivnosti na dobrobit ovise o vrsti motiva. Ispitat će se kako eudamonija i hedonija, operacionalizirane kao motovi za slobodne aktivnosti, pridonose subjektivnoj dobrobiti. Istražit će se variranje raspoloženja tijekom dana i prikazati modelom koji će uključiti specifičnosti ispitanika i dnevne fluktuacije. U istraživanjima će se primijeniti kvantitativni i kvalitativni pristup, a u eksperimentalnom ispitivanju primijenit će se metoda uzorkovanja iskustava. Sudjelovat će studenti i odrasli ljudi u dobi od 30 do 60 godina iz Hrvatske i dvadesetak država iz cijelog svijeta.

Defining the concept of the term happiness is one of the most controversial issues in the research of psychological well - being. People define happiness differently, because it is subjective and refers to an abstract concept that is difficult to verbally express. In the conceptualisation of happiness, there are also significant cultural differences that need to be further explored. The cultural context shapes values and thus the way an individual wants to achieve psychological well - being. Different theories try to explain both the construct and the determinants of psychological well - being. Happiness is explored within two theoretical perspectives. Whereas Hedonism is focused on enjoyment, Eudaimonism highlights the importance of meaning in life and self - actualization. The aim of the project is to explore the conceptualisation and contextualisation of happiness, meaning in life and life goals in different cultures, as well as the determinants of psychological well - being. People engage in certain activity for various reasons - because it is interesting and enables self - actualisation or because they enjoy it. The effects of these activities on well - being depend on the type of motive. It will be explored how Eudaimonsm and hedonism, which are operationalised as motions for activities in free time, contribute to subjective well - being. Furthermore, daily mood fluctuation will be investigated to construct a model that will include respondents' characteristics and daily variations. The research will apply a mixed - method approach, which includes both quantitative and qualitative investigation. In addition, the experience sampling method will be used in the experimental study. Students and adults from 30 to 60 years of age from Croatia and some 20 countries from around the world will participate in the research.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-47

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 41.795,48

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama