izvor podataka: poirot

Naziv

Profesionalna socijalizacija mladih znanstvenika u nastavnu djelatnost

The Junior Researchers' Professional Socialization into Teaching

Opis projekta

Cilj je ovog projekta istražiti obilježja profesionalne socijalizacije mladih znanstvenika koja pridonose razvoju pozitivna odnosa spram nastavne djelatnosti. Rezultati dosadašnjih istraživanja upućuju da je mladim znanstvenicima profesionalna socijalizacija u nastavnu djelatnost razmjerno izazovna. Posebice se pritom ističu nepovoljno profesionalno (institucijsko) okruženje i nedostatna (mentorska i kolegijalna) podrška za rad u nastavi. Međutim utvrđeno je i da mladi znanstvenici o nastavi referiraju i na pozitivan način. Ovo se istraživanje pozicionira upravo u navedene nalaze te u kontekst recentnih zahtjeva da se visokoškolskoj nastavi posveti dodatni istraživački interes (npr. Erevansko priopćenje, 2015; Pariško priopćenje, 2018). Stoga su u fokusu ovog istraživanja do sada slabo istražene pozitivne prakse nastavnog rada na sveučilištima. Cilj je istraživanja prepoznati, opisati i razumjeti obilježja procesa profesionalne socijalizacije koja povoljno djeluju na razvoj pozitivna odnosa mladih znanstvenika spram nastave u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj. U istraživanju će se koristiti kvalitativni pristup, odnosno strategija studije slučaja, koja će osigurati proučavanje fenomena iz više perspektiva, što omogućava bolje i dublje razumijevanje procesa profesionalne socijalizacije mladih znanstvenika i razvoja pozitivna odnosa spram nastave. Rezultati ovog istraživanja poslužit će kao važno polazište za raspravu i suradnju s ključnim dionicima, s ciljem predlaganja novih smjernica za unapređenje nastavne djelatnosti u sustavu visokoga obrazovanja u Hrvatskoj. Osim toga rezultati će biti prezentirani na znanstvenim konferencijama te u radovima objavljenim u relevantnim časopisima.

The aim of this project is to examine the characteristics of junior researchers’ professional socialisation which contributes to developing positive attitudes towards teaching. The results of research conducted thus far indicate that professional socialisation is rather challenging for junior researchers. An unfavourable professional (institutional) environment and insufficient (mentor and collegial) support are seen as being particularly challenging in terms of preparing junior researchers for teaching. However, it has also been established that junior researchers regard teaching in a positive manner. This project is based on the latter research and placed in the context of recent demands to generate additional research interest in teaching in higher education (e.g. Yerevan Communiqué, 2015; Paris Communiqué, 2018). Therefore, the focus of this research is the positive university teaching practices which have been hitherto insufficiently examined. The aim of this research is to identify, describe and understand the characteristics of junior researchers’ professional socialisation which are beneficial for developing positive attitudes towards teaching in the Croatian system of higher education. The research will employ a qualitative approach, through case studies, which will ensure a multiple perspective on the phenomenon, thus obtaining a better and deeper understanding of the junior researchers’ professional socialisation and the development of positive attitudes towards teaching. These research results will serve as a significant starting point for discussion and co - operation with the key stakeholders with the aim of proposing new guidelines for improving teaching in the system of higher education in Croatia. Additionally, the results will be presented at scientific conferences and in papers published in relevant journals.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-19

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 38.128,02

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama