izvor podataka: poirot

Naziv

Odrednice emocionalne prilagodbe tijekom normativnih životnih prijelaza

The Determinants of Emotional Adjustment across Normative Life Transitions

Opis projekta

Značajni životni prijelazi stresna su razdoblja koja mogu rezultirati teškoćama u emocionalnoj prilagodbi. Glavni je cilj projekta utvrditi ulogu specifičnih zaštitnih i rizičnih čimbenika u objašnjenju kvalitete emocionalne prilagodbe, prvenstveno depresivnih i anksioznih simptoma, tijekom normativnih životnih prijelaza (prijelaz u srednju školu, na studij i na tržište rada). Polazeći od kognitivnog modela emocionalnih poremećaja, provjerit će se uloga kognitivne ranjivosti i percepcije adekvatnosti socijalne podrške u objašnjenju anksioznosti idepresivnosti. Ispitat će se i odnos stupnja ostvarenosti identiteta i emocionalne prilagodbe u odnosu na dostignute kriterije odraslosti. S obzirom na značajnu ulogu koju društvene mreže imaju u današnjem životu mladih provjerit će se i njihov doprinos izraženosti anksioznih i depresivnih simptoma. U okviru projekta planira se nekoliko istraživanja korelacijskog tipa, uz korištenje transverzalnog i prospektivnog nacrta. Jedan dio istraživanja obuhvatit će veći uzorak studenata prvih i završnih godina studija, koji će biti ponovno ispitani nakon jedne, odnosno dvije godine nizom skala samoprocjene u papirnatoj i online verziji. Ovim prospektivnim istraživanjima zahvatit će se, pored interindividualnih, i intraindividualne promjene u simptomima i njihovim odrednicama. Dio istraživanja provest će se jednokratnim ispitivanjem učenika osnovne i srednje škole te njihovih roditelja kako bi se ispitala uloga roditeljskoga emocionalnog funkcioniranja, kognitivnog stila i roditeljskih ponašanja u objašnjenju emocionalne prilagodbe djece i mladih. Očekuje se da će rezultati istraživanja provedenih s različitim generacijama ispitanika dati bolji uvid u razumijevanje čimbenika koji pridonose anksioznim i depresivnim simptomima u vrijeme značajnih prijelaza tijekom školovanja. Dobiveni rezultati mogu biti korisni u razvoju preventivnih i intervencijskih programa za poboljšanje emocionalne prilagodbe djece i mladih.

Life transitions are stressful periods that might result in emotional difficulties. The main goal of the project is to determine the specific protective and risk factors in the explanation of emotional adjustment, primarily depressive and anxiety symptoms, during normative life transitions (entering high school, college and work). Starting from the cognitive model of emotional disorders, the role of cognitive vulnerability and perception of adequate social support in explaining anxiety and depression will be tested. The relationship between the level of identity commitment and emotional adjustment, in relation to achieved criteria of adulthood, will also be assessed. As social networks have a significant role in young people's lives today, we will check their contribution to the level of anxiety and depressive symptoms. Several correlational researches are planned, with the use of transversal and prospective design. One study will include both freshmen and students in the final year who will be assessed again after one and two years respectively, using a set of self - report questionnaires in printed form and on - line. This prospective research will provide inter - individual, but also intra - individual changes in symptoms and their determinants. Another study will include a one - time assessment of elementary and high school students and their parents in order to determine the role of parents’ emotional functioning, cognitive style and parental behaviour in explaining the emotional adjustment of children and youth. The results of the project are expected to provide additional insight into understanding the contributors to anxiety and depressive symptoms during educational transitions. They might also be useful in the development of preventive and interventionist programmes in order to improve the emotional adjustment of children and youth.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-147

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 36.347,14

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama