izvor podataka: poirot

Naziv

Osobne i kontekstualne odrednice učenja i poučavanja različitih uzrasnih skupina

Personal and Co - Textual Determinants of Learning and Teaching at Different Educational Levels

Opis projekta

Glavni je cilj projekta ispitati učinke osobnih i kontekstualnih odrednica na procese i ishode učenja učenika osnovne i srednje škole te studenata u različitim područjima (npr. STEM, psihologija). Na razini osobnih odrednica ispitat će se (meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice samoregulacije učenja zbog njihove važnosti za cjeloživotno učenje i opću dobrobit. U okviru ispitivanja kontekstualnih odrednica uspješnosti učenja usmjerit ćemo se na načine poučavanja i korištenje suvremenih tehnologija u učenju i poučavanju te na roditeljski utjecaj. U sklopu projekta bit će analizirani podaci prikupljeni upitničkim mjerama i zadacima izvedbe iz većeg broja istraživanja, od kojih će jedno biti interkulturalno (usporedba hrvatskih i finskih učenika). Očekuje se da je učinak motivacijskih komponenti samoregulacije učenja u većoj mjeri ovisan o osobnim motivacijskim profilima nego o pojedinačnom djelovanju komponenti. Također se pretpostavlja da će različita motivacijska uvjerenja i akademske emocije biti povezane sa specifičnim strategijama regulacije motivacije, što podržava kognitivnu samoregulaciju i ostvarivanje konceptualne promjene kao ishoda učenja. Što se tiče učinka kontekstualnih uvjeta na procese samoregulacije i ishode učenja, očekuje se da će roditeljska uvjerenja određivati motivacijska uvjerenja učenika i njihove akademske emocije. S druge strane nastavnici koji su u svom pristupu poučavanju usmjereni na učenike vjerojatno će poticati motivaciju učenika za samoregulaciju i biti skloniji korištenju suvremenih tehnologija u poučavanju. Pretpostavlja se da će upravo korištenje tehnologije kao i metode suradničkog učenja pridonijeti učinkovitijoj samoregulaciji učenja i konceptualnoj promjeni kod studenata. Spoznaje koje će proizaći iz ovog projekta pridonijet će razumijevanju odnosa različitih osobnih i kontekstualnih aspekata samoreguliranog učenja kod različitih uzrasnih skupina te pružiti smjernice za planiranje obrazovnih intervencija.

The main goal of the project is to examine the effects of personal and contextual determinants on the processes and outcomes of primary and secondary school students and university students in different domains (e.g. STEM, psychology). At the personal level, (meta)cognitive, affective, and motivational determinants of self - regulated learning will be examined given their importance for lifelong learning and general well - being. At the contextual level, we will focus on teaching and using digital technology in learning and teaching, as well as on parental influence. Within the project, data obtained using questionnaires and performance tasks from a larger number of studies, one of which will be intercultural (comparison of Croatian and Finnish students), will be analysed. The effects of motivational components on self - regulated learning are expected to be to a greater extent dependent on personal motivational profiles than on single components. It is also assumed that different motivational beliefs and academic emotions are linked to specific strategies for the self - regulation of motivation, which supports cognitive self - regulation and conceptual change. Concerning the effect of contextual conditions on self - regulation processes and outcomes of learning, it is expected that parental beliefs will determine both the motivational beliefs of students and their academic emotions. On the other hand, teachers focused on student - centred teaching will probably foster student motivation for self - regulation and will be more inclined to use technology. It is assumed that the use of technology, as well as collaborative learning, will contribute to more effective self - regulation of learning and conceptual change in students. The findings that will be obtained within this project will contribute to the understanding of the relationship between personal and contextual aspects of self - regulated learning in different age groups and to providing guidelines for planning educational interventions.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-durstv-18-191

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 33.138,12

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama