izvor podataka: poirot

Naziv

Kontrastiranje kolokacijskih sveza u hrvatskome, njemačkome i engleskome jeziku

Contrastive Analysis of Collocations in Croatian, German, and English

Opis projekta

Ovim se znanstvenoistraživačkim projektom planira provedba kontrastivne analize kolokacijskih sveza u hrvatskome, njemačkome i engleskome jeziku na leksičkoj i strukturalnoj razini na temelju opsežnoga korpusnog istraživanja u bazi hrWaC. Pritom je hrvatski jezik polazišni, a njemački odnosno engleski jezik ciljni. Cilj je istraživanja izrada baze podataka koja bi služila kao temelj za razradu učinkovitih pristupa i metoda za poučavanje kolokacijskih sveza u njemačkome i engleskome kao stranome jeziku te u prevodilačke i leksikografske svrhe, a radi se o trojezičnom popisu nepodudarnih kolokacijskih sveza u ispitanim jezicima. Polazište je istraživanja da u navedenim jezicima postoje nepodudarne kolokacijske sveze koje u ovladavanju stranim jezikom trebaju dobiti na važnosti. Navedeno se temelji na dosadašnjim spoznajama u domaćoj i stranoj literaturi, u kojoj se prvenstveno ističe da govornik pod utjecajem materinskoga jezika doslovno prevodi sastavnice kolokacijske sveze na strani jezik, pa kod divergentnih struktura često upotrebljava kombinacije riječi koje nisu u skladu s uporabnom normom stranoga jezika, što otežava prirodnu i tečnu komunikaciju na stranome jeziku. Upravo zato postoji prijeka potreba izrade popisa nekongruentnih kolokacijskih sveza, što se planira ovim istraživanjem.

The plan for this scientific research project is to carry out a contrastive analysis of collocations in Croatian, German, and English at a lexical and a structural level on the basis of a comprehensive corpus research of the hrWaC database. Croatian is the source language and German and English are target languages. The aim of the research is to create a database that will serve as the foundation for the development of efficient approaches to, and methods for, teaching collocations in German and English as foreign languages, and that could be used by translators and lexicographers as well; the database is based on a list of incongruent collocations, meaning that they are different in the three languages. The starting point of the research is the fact that there are collocations in the three languages that do not have a directly translatable equivalent and that these should be given more attention in foreign language acquisition. Research in Croatia and abroad has so far shown that foreign language speakers use their first language to directly translate elements of the collocation into the target language, which – in cases of divergent structures – results in combinations of words that are not in line with the standard use of the foreign language; this makes natural and fluent communication in the target language difficult. For this reason, there is a dire need to create a list of incongruent collocations, and this is the aim of this research project.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-human-18-29

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 31.278,46

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama