izvor podataka: poirot

Naziv

Istraživanjem do povijesnog pregleda italoromanskog jezičnog varijeteta u Rijeci

Research into a Historical Overview of the Italo - Romance Variety in Rijeka

Opis projekta

Osnovni je cilj projekta istražiti italoromanski jezični varijetet u uporabi u Rijeci na temelju analize dokumentarnih izvora. Iako se Rijeka kroz povijest nalazila izvan teritorija pod upravom Venecije, iz gospodarskih je razloga neposredno bila u doticaju s italoromanskim varijetetom kojim se govorilo i pisalo na istočnoj obali Jadrana sve do pada Mletačke Republike. Venecijanski se preslojio preko lokalnih idioma te postao svojevrsni kolonijalni dijalekt, da bi s vremenom i sam potpao pod utjecaj jezika susjednih naroda. Radi se stoga o jedinstvenu i specifičnu talijanskom varijetetu nastalom izvan Apeninskoga poluotoka, kojemu je potrebno posvetiti posebnu pozornost. Članovi istraživačkoga tima proučit će dostupne tekstualne izvore kako bi odredili i s povijesnog, kulturnog i jezičnog gledišta opisali italoromansku jezičnu panoramu Rijeke. Prva će faza istraživanja biti usmjerena na popisivanje i katalogizaciju te analizu i opis dokumenata napisanih na talijanskom jeziku ili nekom njegovom varijetetu, nastalih u Rijeci u različitim povijesnim razdobljima. Posebna će se pažnja posvetiti i leksičkim aspektima. Istraživački će tim pokušati razjasniti jezična obilježja italoromanskoga varijeteta u uporabi u Rijeci, počevši od njegovih prvih dokumentiranih pisanih tragova pa sve do danas, i to s ciljem utvrđivanja povijesti talijanskoga jezika u Rijeci. Neće nedostajati ni divulgacija dobivenih rezultata, kako kroz objavljivanje stručnih i znanstvenih tekstova (kao što su članci u časopisima ili monografija realizirana uslijed završnoga skupa) tako i kroz popularizacijske tekstove. Članovi tima i suradnici redovito će na Sveučilištu u Rijeci organizirati susrete sa stručnjacima iz sektora kako bi prilagodili i usavršili svoje metode istraživanja, a prisustvovat će i skupovima te radionicama u inozemstvu s ciljem divulgacije dobivenih rezultata.

The main goal of the project is the study of the Italo - Romance variety of the Italian language used in Rijeka through an analysis of documentary sources. Although situated outside the Venetian territories, Rijeka was indirectly influenced (for economic reasons) by the Italo - Romance variety spoken and written on the eastern coast of the Adriatic, until the fall of the Venetian Republic. The Venetian Vulgar variety overlapped with local idioms and became a particular form of colonial Venetian. Over time, it was itself influenced by neighbouring peoples. It is, therefore, a unique case of Italian outside Italy that deserves special attention. Research team members will study the available sources to trace and describe the Italo-Romance language panorama in Rijeka from a historical, cultural and linguistic point of view. The first phase will focus on the recognition, classification, study and commentary on the documents written in Italian and its varieties which were produced in Rijeka in various historical periods. Particular attention will also be paid to lexical aspects of the variety. The research group will try to clarify what characterises Rijeka's Italo - Romance variety, from its first documented traces up until today, with the aim of establishing an Italian language history of Rijeka. The group will disseminate the results achieved both through specialised scientific writings (i.e. papers and a monograph resulting from the closing conference) and through popularisation texts. Team members will organise regular meetings with experts in Rijeka to develop and update research methods. They will also participate in conferences and workshops abroad, in order to communicate the results of the research.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-human-18-169

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 20.002,16

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama