izvor podataka: poirot

Naziv

Hrvatski kulturni krug Rijeke 19. stoljeća

The Rijeka Croatian Cultural Circle of the Nineteenth Century

Opis projekta

Problematika riječkoga hrvatskoga kulturnog kruga devetnaestoga stoljeća pripada onim pitanjima koja su još uvijek nedovoljno poznata i proučavana. Složena i dramatična politička sudbina Rijeke izazivala je brojne nesuglasice, prijepore i pogrešna tumačenja, koja se produžuju sve do naših dana. Cilj je projekta rasvijetliti pravu/objektivnu povijesnu istinu o riječkom hrvatskom kulturnom krugu i njegovoj osebujnoj intelektualnoj tradiciji, koja je dosada bila nepravedno zapostavljena ne samo u Rijeci nego i općenito u današnjoj hrvatskoj znanosti, te na taj način potaknuti sustavan rad na spomenutoj tematici i nova istraživanja ove za nacionalni i kulturni identitet prevažne problematike. U okviru istraživanja posebna bi se pozornost usmjerila prema nekoliko glavnih tematskih cjelina. Prva je hrvatski kulturni krug Rijeke općenito, zatim djelovanje hrvatske gimnazije u Rijeci kao emeljne obrazovne i nacionalne institucije riječkih Hrvata, u kojoj su se školovali ili kao profesori djelovali brojni znameniti hrvatski intelektualci, književnici, znanstvenici, političari i kulturni djelatnici. Potom bi se proučavalo djelovanje Narodne čitaonice riečke kao glavne kulturne institucije riječkih Hrvata od sredine devetnaestoga stoljeća do početka Prvoga svjetskog rata. Posebna tema istraživanja odnosila bi se na djelovanje profesora Frana Kurelca i njegova kruga (Riječke filološke škole). Istraživanje bi obuhvatilo i povijest lokalnoga tiskarstva te periodike na hrvatskome jeziku do pojave Supilova Novog lista. Ako bude moguće, istraživale bi se i biografije znamenitih riječkih Hrvata kao i njihov publicistički, književni i kulturni rad. Projekt bi pokušao okupiti domaće istraživače i znanstvene novake, filologe/kroatiste i povjesničare s riječkoga Filozofskog fakulteta i drugih znanstvenih institucija, koji bi sustavno proučavali ovu temu te o njoj objavljivali članke i studije, organizirali izlaganja i slično. Posebno bi bilo značajno usmjeriti zainteresirane mlade istraživače.

The problems of the Rijeka Croatian Cultural Circle of the nineteenth century belong to those historical issues that have been insufficiently researched. The complex and dramatic political destiny of Rijeka in this period has provoked numerous disagreements, controversies and erroneous interpretations that extend to this day. The aim of the project is to illuminate the objective historical truth about the Rijeka Croatian Cultural Circle and its peculiar intellectual tradition, which has so far been unfairly neglected not only in Rijeka but also by Croatian social science in general, thus stimulating the need for new research and systematic work on the topic which concerns overwhelming issues of national and cultural identity. Within the research, special attention will be given to several major thematic units: the first Croatian Cultural Circle of Rijeka in general; the activity of the Croatian gymnasium in Rijeka as the fundamental educational and national institution of Rijeka Croats, where many famous Croatian intellectuals, writers, scholars, politicians and cultural workers were active in teaching or acting as professors; the work of the Rijeka Public Library. A special thematic aspect of the research will refer to the Rijeka Philological School. The research will also include the history of local printing and periodicals in the Croatian language. The project will attempt to gather domestic researchers and scholars, philologists and historians from the Rijeka Faculty of Humanities and Social Sciences, and other scientific institutions to systematically study this topic, to publish articles and studies relating to it and to organise exhibitions. This research will be particularly beneficial for young researchers. Material that will be collected through this research could eventually be disclosed in monographs.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-human-18-59

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 18.629

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama