izvor podataka: poirot

Naziv

Konstrukcija upitnika za procjenu emocionalne kompetencije djece

Construction of a Questionnaire for the Assessment of Emotional Competence in Children

Opis projekta

Cilj je ovoga projekta prilagoditi Upitnik emocionalne kompetencije (UEK-45) za ispitivanje djece mlađeg uzrasta. Upitnik je originalno konstruiran u okviru modela emocionalne inteligencije (EI) koji su predložili Jack Mayer i Peter Salovey, a koji je do danas ostao najbolji primjer operacionalizacije konstrukta EI a. Tvrdnje u Upitniku sadržajno će se prilagoditi mlađoj populaciji djece. Upitnik emocionalne kompetencije (UEK-45), koji smo konstruirali davne 2002. godine, danas je u uporabi u različitim uvjetima i uzorcima. Preveden je i adaptiran na više od 30 stranih jezika i zemalja, pa bismo ga sadržajno prilagodili mlađoj djeci. Inicijativa za to došla je od stručnjaka iz različitih područja (škola, socijalni rad, znanstvene i radne organizacije) koji koriste UEK-45 u svakodnevnom radu, ali neke su njegove tvrdnje previše kompleksnog sadržaja za mlađe uzraste. Uzimajući u obzir povratne informacije o tome koje su to tvrdnje za koje se traži pojašnjenje, napravit će se jednostavnija verzija i primijeniti na uzorku učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole. U nekoliko iteracija prema rezultatima statističkih analiza psihometrijskih karakteristika (pouzdanost, sadržajna i konstruktna i valjanost) provjeravat će se na različitim uzorcima dimenzionalnost upitnika (za koju se očekuje da bi trebala bila trofaktorska) kao i unutrašnja konzistentnost pojedinih podljestvica. Konačan rezultat bit će verzija upitnika s česticama koje u svim uzorcima budu zadovoljile psihometrijske kriterije. Također, kako to nalaže psihometrijska teorija, provjerila bi se i kriterijska valjanost novog upitnika, odnosno mogućnost prognoziranja nekih od realnih kriterija (empatija, zadovoljstvo životom, akademsko postignuće, agresivnost, depresivnost).

The aim of the Project is to adapt the Emotional Competence Questionnaire (ECQ-45) to a design suitable for testing children at an early age. The questionnaire was constructed originally in the framework of a model that Jack Mayer and Peter Salovey proposed, and it is still the best way of operationalising the emotional intelligence construct. The content of the items in the questionnaire will be adjusted to the needs of the population of young children. The Emotional Competence Questionnaire (ECQ-45) was constructed in the year 2002, and it has been used in various settings and samples. It has been translated and adapted into more than 30 languages and countries, and its content will be adapted for use in our young children sample. The initiative has come from experts in various fields (school, social work, scientific and work organisations) that have used ECQ-45, claiming that the content of some items is too complex for young children. Taking into account all the feedback about which items need additional explanation, a simpler version will be constructed and applied to the sample of 4 to 7 - grade pupils. In several iterations, according to final outcomes of statistical analyses of psychometric properties (reliability, content and construct validity), the dimensionality of the questionnaire will be examined (three - factor structure is expected), together with the internal consistency of each of the subscales. The final outcome will be a version of the questionnaire which contains items that satisfy all the psychometric criteria. The validity of the new version of the questionnaire will be examined according to psychometric theory criterion and its ability to predict various real existing criteria (empathy, life satisfaction, academic achievement, aggression, depression) will be tested.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-28

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 15.641,44

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama