izvor podataka: poirot

Naziv

Obrada rečenica u talijanskom jeziku

Sentence Processing in Italian

Opis projekta

U projektu se proučava obrada rečenica u talijanskom jeziku kod izvornih govornika te vrlo naprednih neizvornih govornika čiji je materinski jezik engleski ili hrvatski. Naglasak je na rečenicama s (ne)izrečenom subjektnom zamjenicom. U talijanskom jeziku subjektne zamjenice mogu biti izrečene (npr. Lei scrive) i neizrečene (npr. Ø Scrive). Prema Carminati (2002) te se dvije vrste subjektnih zamjenica obično odnose na različite elemente unutar rečenice: neizrečena se zamjenica obično odnosi na rečenični subjekt, a izrečena zamjenica na neki drugi element u rečenici. Tehnikom praćenju pokreta očiju (engl. eye tracking) tijekom čitanja dosad smo utvrdili da se izvorni govornici talijanskog jezika pridržavaju tog načela prilikom obrade rečenica. S druge strane neizvorni govornici talijanskog jezika čiji je materinski jezik engleski krše to načelo kad su u pitanju izrečene zamjenice pokušavajući ih pridružiti rečeničnom subjektu, čineći isto kod neizrečenih zamjenica. To objašnjavamo utjecajem njihova materinskog jezika, u kojem subjektne zamjenice moraju uvijek biti izrečene (npr. She writes) te se kao takve koriste i za referiranje na rečenični subjekt i druge elemente u rečenici. U nastavku istraživanja želimo provjeriti hipotezu da je obrada subjektnih zamjenica u talijanskom kao drugom jeziku podložna utjecaju materinskog jezika tako što ćemo tehnikom mjerenja brzine čitanja (engl. self-paced reading) testirati neizvorne govornike čiji je materinski jezik engleski kao i one čiji je materinski jezik hrvatski. Hrvatski je po pitanju uporabe subjektnih zamjenica isti kao talijanski: neizrečena se zamjenica (npr. Ø Piše) obično odnosi na rečenični subjekt, a izrečena (npr. Ona piše) na neki drugi rečenični element. Ako je hipoteza koju testiramo točna, izvorni će govornici hrvatskog jezika obrađivati talijanske (ne)izrečene zamjenice na isti način kao i izvorni govornici talijanskog jezika, dok će se izvorni govornici engleskog jezika razlikovati od njih.

This project deals with sentence processing in Italian by native speakers and highly proficient non - native speakers whose native language is English or Croatian. The focus is on sentences with null and overt subject pronouns. In Italian, subject pronouns can be expressed, i.e. overtly (e.g. Lei scrive) or omitted, i.e. null (e.g. Ø Scrive). According to Carminati (2002), the two types of subject pronouns prefer different sentence elements as referents: the null pronoun tends to refer to the sentence subject, while the overt pronoun tends to refer to a non - subject referent. By means of eye tracking during reading we have already established that Italian native speakers obey this principle during sentence processing. On the other hand, non - native speakers of Italian whose native language is English violate this principle, trying to associate both pronoun types with the same sentence element, either the subject or the object, depending on the context. We explain this as resulting from their native language, in which subject pronouns must always be expressed (e.g. She writes) and are used to refer to all sentence elements. In the continuation of the study, we wish to test the hypothesis that the processing of subject pronouns in Italian as a second language is under the influence of the learners’ native language by testing non - native speakers with two different native languages, English and Croatian, by means of self - paced reading. Croatian is the same as Italian when it comes to subject pronouns: the null pronoun (e.g. Ø Piše) tends to refer to the sentence subject, while the overt pronoun (e.g. Ona piše) commonly refers to a different sentence element. If the hypothesis is on the right track, Croatian native speakers will process Italian subject pronouns in the same way as Italian native speakers, while English native speakers will differ from them.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-human-18-167

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 13.952,56

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama