izvor podataka: poirot

Naziv

Obilježja i prediktori instrukcijskog školskog vođenja

The Characteristics and Predictors of Instructional School Leadership

Opis projekta

Predloženo istraživanje fokusirano je na konstrukt i praksu instrukcijskog školskog vođenja, za koju već postoje empirijski dokazi o snažnoj povezanosti s postizanjem boljih učeničkih i školskih postignuća. Instrukcijsko školsko vođenje (IŠV) odnosi se na sveobuhvatne procese školskog vođenja, vidljive kroz poticanje razvoja socijalnih i akademskih kapaciteta učenika te profesionalnog i intelektualnog kapitala učitelja, koji pospješuju napredovanje učenika, poučavanje učitelja i veću učinkovitost nastave. Cilj je predloženog istraživanja opisati i analizirati iskustva, pristupe i uspješnost školskih ravnatelja u provođenju IŠV-a u školama u RH kako bi se identificirala ona ponašanja školskih ravnatelja koja u kontekstu procesa školskog vođenja pridonose primjerenoj brizi za osiguravanje i unapređivanje procesa učenja i poučavanja u školi. Također će se identificirati koje okolnosti unutar i izvan škola potiču odnosno inhibiraju nesmetano odvijanje procesa IŠV-a. Podaci će se prikupiti putem polustrukturiranih intervjua, koji će se provesti na uzorku ravnatelja osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja pridonijet će boljem razumijevanju i identificiranju ravnateljskih strategija za poticanje i razvijanje obilježja 'instrukcijski učinkovitih škola', kao onih škola koje svrhovito osiguravaju ostvarivanje boljih učeničkih postignuća. Praktičan doprinos projekta realizirat će se kroz implementaciju stečenih spoznaja u program sveučilišnog specijalističkog studija za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova.

The proposed research is focused on the construction and practice of Instructional School Leadership (ISL). The results of previous studies have already confirmed the strong correlation between ISL and the better students' or schools' achievements. Instructional School Leadership refers to comprehensive school leadership processes that can be observed by encouraging the development of the social and academic capacities of students, and the professional and intellectual capital of teachers, which enables students' development, teachers' learning, and greater teaching efficiency. The research goal is to describe and analyse the experiences, approaches and efficiency of school principals in Croatia when practising and implementing ISL. Furthermore, the research will identify the behaviour of school principals, that contributes to the improvement of the learning and teaching process in schools. It will also identify which circumstances within and outside of schools stimulate or inhibit the practice of ISL. Data will be collected through semi - structured interviews that will be conducted on a sample of primary and secondary school principals in Croatia. The research results will contribute to the understanding and development of adequate strategies for encouraging the features of "instructionally - efficient schools", such as those schools that purposefully ensure better student achievement. The practical contribution of the project will be realised through the implementation of the acquired knowledge in a programme of postgraduate specialist study for heads of educational institutions.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-96

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 12.346,76

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama