izvor podataka: poirot

Naziv

Metakognitivni procesi u učenju i zaključivanju

Metacognitive Processes in Learning and Reasoning

Opis projekta

Metakognicija obuhvaća znanje koje ljudi imaju o vlastitim kognitivnim procesima kao i procese nadgledanja i regulacije vlastitih kognitivnih procesa. Iako su ti procesi najviše istraživani u području pamćenja, metakognitivni procesi sve se više istražuju i u drugim područjima kognitivne psihologije, a u prvom redu u području mišljenja, odnosno zaključivanja, odlučivanja i rješavanja problema kao i u području kategorijalnog učenja i kategorizacije. Prema novom teorijskom i metodološkom okviru metarezoniranja ishodi procesa mišljenja (npr. prilikom rješavanja kompleksnih problema, izvođenja zaključaka ili usvajanja kompleksnih kategorijalnih struktura) u velikoj mjeri ovise o metakognitivnom nadgledanju tih procesa kao i o regulacijskim aktivnostima koje ljudi poduzimaju prilikom rješavanja različitih zadataka. Osnovni je cilj projekta istraživati metakognitivne procese nadgledanja i kontrole u učenju i zaključivanju. Preciznije, ispitat će se metakognitivni procesi pri detekciji konflikta, metakognitivno nadgledanje kategorijalnog učenja i testirat će se pretpostavke modela samo-konzistentnosti primijenjenog u području psihologije mišljenja. Planira se provođenje više psihologijskih eksperimenata iz područja zaključivanja i kategorijalnog učenja, u kojima će biti manipulirana obilježja zadataka i procedure rješavanja zadataka, a ispitat će se efekti tih manipulacija na normativnu točnost odgovora, vrijeme rješavanja i metakognitivne procjene. Rezultati eksperimenata poslužit će za testiranje hipoteza koje slijede iz teorije metarezoniranja kao i iz drugih teorija na području metakognicije, kao što je model samokonzistentnosti.

Metacognition includes knowledge of one's own cognitive processes, as well as the monitoring and control of those processes. Although metacognitive processes have been studied extensively in the domain of memory, it has been recognised recently that the research on metacognition should be expanded to other domains of cognition, in particular to the processes of thinking, including reasoning, judgment, decision - making and problem solving, as well as to the processes of category learning and categorisation. According to the recent theoretical and methodological framework of meta - reasoning, the outcomes of the processes of thinking (for example, during solving complex problems, drawing conclusions, or acquiring complex category structures) depend to a large extent on the metacognitive monitoring of these processes and on the regulatory activities people employ when they attempt to solve a problem. The main aim of the project is to study the metacognitive processes of monitoring and control in reasoning and category learning. In particular, we will examine metacognitive processes during conflict detection, metacognitive monitoring during category learning, and we will test the predictions of the self - consistency model applied to the domain of thinking. Several psychological experiments on reasoning and category learning will be conducted, in which the features of the task and solution procedures will be manipulated, and the effects of those manipulations on normative accuracy, response times, and metacognitive judgments will be examined. The obtained results will be used in order to test the hypotheses that are based on the theory of meta - reasoning, as well as on other theories in the domain of metacognition, including the self - consistency model.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-181

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 11.702,78

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama