izvor podataka: poirot

Naziv

ESTETSKO OBRAZOVANJE PUTEM NARATIVNE UMJETNOSTI I NJEGOVA VAŽNOST ZA HUMANISTIKU

AESTHETIC EDUCATION THROUGH NARRATIVE ART AND ITS RELEVANCE FOR THE HUMANITIES

Opis projekta

Glavni je cilj ovoga istraživanja utemeljiti teoriju o epistemičkim i etičkim doprinosima narativne umjetnosti za pojedinca i društvo i na tim osnovama doprinijeti nastojanjima humanistike da utemelji svoju vrijednost u kontekstu sve veće kritičnosti prema humanističkim znanostima i obrazovanju. Polazimo od teze da bavljenje narativnom umjetnošću doprinosi razvoju pojedinca kao epistemičkog i etičkog djelatnika i tu tezu proširujemo na javnu domenu i tvrdimo da narativna umjetnost ima pozitivan utjecaj u domeni obrazovanja, kulture i društva. S obzirom na tako definirane teze, ovo se istraživanje nalazi na raskrižju triju filozofskih tradicija: (1) estetski kognitivizam, koji tvrdi da je narativna umjetnost izvor istina i da može prenijeti znanje i druga kognitivno relevantna stanja; (2) estetsko obrazovanje, teorija koja tvrdi da transformativne mogućnosti estetskoga iskustva doprinose moralnome razvoju; i (3) obrana vrijednosti humanistike (humanističkih znanosti i humanistički usmjerenoga obrazovanja, odnosno obrazovnih sadržaja koji prepoznaju značaj umjetnosti i predmeta povezanih s umjetnošću). Svako od ovih triju glavnih područja ima svoje podrijetlo u takozvanom sukobu poezije i filozofije, odnosno u Platonovim izazovima obrazovnoj vrijednosti umjetnosti, posebno poeziji i dramskoj umjetnosti, i upravo je to naše polazište. Naš je cilj odgovoriti na Platonove izazove iz perspektive suvremenih stajališta o narativnoj umjetnosti (što uključuje književne forme, filmove, televizijske serije i kazalište), pri čemu te perspektive uzimaju u obzir tradiciju analitičke filozofije, umjetničke prakse i kognitivne znanosti.

The main aim of this research is to develop a theory of epistemic and ethical contribution of narrative art to the individual and to society and relate such a theory to the contemporary efforts of the humanities to defend their values in the face of rapidly growing criticism regarding humanistic education. We claim that engagements with narrative art influence individual’s cognitive capacities and moral sensibilities, and we extend this thesis to the public sphere and claim that narrative art makes a positive contribution to education, culture, and society. Given such theoretical commitment, this research lies at the intersection of three philosophical traditions: (1) aesthetic cognitivism, which claims that narrative art is a source of truth, capable of transferring knowledge and other cognitively relevant states; (2) aesthetic education, a theory which claims that transformative power of aesthetic experience contributes to one’s ethical development; and (3) the defence of the value of the humanities and humanistic education (i.e. the one that recognizes the relevance of art and art-related subjects). Each of the three main domains of our interest can be traced back to the ‘ancient quarrel’ and Plato’s challenges to the educational value of art, primarily poetry and dramatic works, which is our starting point. Our aim is to address Plato’s challenge from the perspective of contemporary views on narrative art (including literary forms, film, TV series and theatre), where such views are informed by analytic philosophical tradition, artistic practices and cognitive sciences.

Ključne riječi

Narativna umjetnost, estetski kognitivizam, estetsko obrazovanje, humanističke znanosti i obrazovanje, vrijednosti

Narrative Art, Aesthetic Cognitivism, Aesthetic Education, Humanities, Values

Znanstveno-istraživački projekti

AEtNA

UIP-2020-02-1309

01.02.2021

31.01.2026

nije evidentirano

HRK 1.203.297

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama