izvor podataka: poirot

Naziv

Javno opravdanje i pluralizam sposobnosti

Public justification and the pluralism of capabilities

Opis projekta

Intencija je projekta, iz područja filozofije politike, razraditi teoriju opravdanja javnih evaluativnih standarda koja uvažava perspektive djelatnika u okolnostima pluralizma, uskladiti je s pristupom utemeljenim na sposobnostima, te primijeniti je na nekim relevantnim slučajevima. Evaluativni standardi su kriteriji kojima prosuđujemo moralna pravila, načela pravednosti, karakterne osobine te osobna i društvena stanja. Cilj projekta postižemo time što zadržavamo inspiraciju Johna Rawlsa i smatramo da javni evaluativni standardi nisu legitimni onda kada su opravdani razlozima koji vrijede za samo neke osobe. Ipak, za razliku od Rawlsa, rješenje ne vidimo u opravdanju koje referira isključivo na zajedničke razloge pojedinaca i na njihove moći racionalnosti i razložnosti. U fokus moralne pažnje dovodimo sve osobe i njihove perspektive, bez obzira na emocionalne i kognitivne raznolikosti. Navedeno postižemo zadržavanjem inspiracije Marthe Nussbaum, prema kojoj moralni status i pažnju treba usmjeriti i djelatnicima koji nisu racionalni i razložni, te im treba jamčiti ili podupirati za njih relevantne sposobnosti. Postižemo sponu između ovih dviju inspiracija tako što zadržavamo inspiraciju u Gausovoj teoriji javnog uma. Prema njemu javne evaluativne standarde trebamo opravdati snažnim poštivanjem pluralizma, uzimajući u obzir raznolikost posebnih perspektiva pojedinaca. Opravdanje postižemo kada imamo konvergenciju svih razloga koji su relevantni za različite pojedince. Pluralizam poštujemo i šire od Gausa. Gausov model zahtjeva isključenje onih djelatnika koji nemaju sposobnosti posjedovanja moralnih reaktivnih emocija. S druge strane, naš je cilj zahvatiti širi pluralizam koji je određen raznolikošću kognitivnih i emocionalnih ljudskih moći. Metodu javnoga opravdanja primjenjujemo na određenje relevantnih evaluativnih standarda i sposobnosti u područje psihijatrije, na primjerima iz spektra autizma i antisocijalnih poremećaja osobnosti.

The intention of the project, within political philosophy, is to develop a theory of justification for public evaluative standards that respects the perspectives of all individuals in the context of pluralism, to align it with a capability approach, and to apply it in some relevant cases. Evaluative standards are the criteria by which we judge moral rules, principles of fairness, character traits, and personal and social conditions. We achieve the goal of the project by retaining the inspiration from John Rawls's thought that public evaluative standards are not legitimate if justified by reasons valid to only some individuals. Yet, unlike Rawls, we do not see a solution in justification that refers solely to individuals' powers of rationality and reason. We bring moral attention to all persons and their perspectives, regardless of emotional and cognitive diversity. We achieve this by being by Martha Nussbaum, according to whom moral status and attention should also be given to individuals who are not rational and reasonable, with their relevant capabilities being guaranteed or supported. We establish a theoretical connection between these two models by retaining inspiration from Gaus who insists public evaluation standards should be justified by a strong adherence to pluralism, taking into account the diversity of specific perspectives of individuals. We achieve justification when we have a convergence of all reasons that are relevant to different individuals. We respect pluralism even more broadly than Gauss. The Gausian model requires the exclusion of those individuals who do not have the capacity to possess moral reactive emotions. Secondly, our goal is to embrace a broader pluralism that is determined by the diversity of cognitive and emotional human powers. We apply the public justification method to the determination of relevant evaluative standards and abilities within the field of psychiatry; in cases of autism spectrum and antisocial personality disorders.

Ključne riječi

evaulativni standardi, javno opravdanje, John Rawls, pluralizam, pristup temeljen na sposobnostima

capability approach, evaluative standards, John Rawls, pluralism, public justification

Znanstveno-istraživački projekti

JOPS

IP-2020-02-8073

01.02.2021

31.01.2025

nije evidentirano

HRK 661.705,60

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama