izvor podataka: poirot

Zaštita strateških industrija u Republici Hrvatskoj putem Zakona o preuzimanju dioničkih društava (de lege lata i de lege ferenda)

Protection of strategic industries in the Republic of Croatia through the Taking Over of Joint Stock Companies Act (de lege lata and de lege ferenda)


Prema važećem pravnom uređenju Republici Hrvatskoj nedostaju odgovarajući mehanizmi kojima bi se zaštitila od preuzimanja koja su nepovoljna po njezine strateške industrije, osobito one koje su važne za njezinu sigurnost. Osim toga, postojeće pravo preuzimanja dioničkih društava sadrži određene nedostatke, kao što su strogo pravilo o neutralnosti uprave i nadzornog odbora ciljnoga društva koje onemogućuje organima društva da se bore protiv neprijateljskih preuzimanja ili prenisko određen prag stjecanja dionica s pravom glasa koji aktivira obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje. Cilj projekta je pronalaženje optimalne zaštite hrvatskih strateških industrija od inozemnog neprijateljskog preuzimanja te općenito modernizacija hrvatskog prava preuzimanja dioničkih društava. Pri ostvarenju takvog cilja u obzir će se uzeti trenutno stanja preuzimanja dioničkih društava u Republici Hrvatskoj kao i najsuvremenija poredbenopravna iskustva.

According to the current legal framework, the Republic of Croatia lacks appropriate mechanisms to protect itself from takeovers that are unfavourable to its strategic industries, especially those that are important for its public security. In addition, the existing rules on takeover of joint stock companies contain certain shortcomings, such as a strict rule of neutrality of the management and supervisory board of the target company which prevents the company's bodies from fighting hostile takeovers or overly low threshold for acquiring voting shares. The aim of the project is to find optimal protection for Croatian strategic industries against foreign hostile takeovers and, in general, to modernize Croatian rules on takeover of joint stock companies. In achieving this goal, the current state of takeovers of joint stock companies in the Republic of Croatia as well as the most up-to-date comparative legal experiences will be considered.


zaštita strateških industrija, preuzimanje dioničkih društava, pravo društava

protection of strategic industries, taking over of joint stock companies, company law

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

7331

15.10.2019

31.03.2022

nije evidentirano

HRK 125.000,00